Hírek

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


Az adatkezelő:

HEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 12170289-2-43)

Borbély Lajos ügyvezető

Cím: 1194 Budapest Pozsony utca 98.

Telefon: +36-1-357-6340

Email: info@helkft.hu


A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a HEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

Jelen Tájékoztató ismerteti,

• milyen adatokat gyűjtünk, és mi célból, mely jogalapon.

• hogyan használjuk fel, mennyi ideig kezeljük az összegyűjtött adatokat.

• az adat alanyának jogait és azok érvényesítésének módját.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi olyan eljárására, amely során az érintettek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), foglaltak szerint meghatározott, bármely személyes adatának kezelése megvalósul, míg időbeli hatálya addig áll fenn amíg az adat alanya a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri, vagy amennyiben a Tájékoztató alapján az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli.

A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait; és a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, vagy egyéb kampányaihoz, illetve az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre, valamint olyan weboldalak és szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon található hivatkozás mutat. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő a felelősséget nem vállalja.


Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: HEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest Pozsony utca 98., Adószám: 12170289-2-43

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.helkft.hu

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az Adatkezelő nevében Személyes adatok kezelését, feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy, jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői, akiknek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, ideértve a Honlap azon látogatóit, akik az Adatkezelővel felveszik a kapcsolatot e-mail üzenet küldése által.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


A kezelt személyes adatok köre, kezelésük célja

1)      az üzleti partnerekkel való kapcsolattartáshoz a jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek adatai (név, telefonszám, e-mail cím)

2)      szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (számlázási/szállítási/levelezési  név, cím).

3)      a munkáltató szerződések alapján a munkavállalók személyes adatainak kezelése és továbbítása harmadik fél (könyvelő iroda, hatóságok) felé.

4)      amennyiben a Honlapon keresztül az Adatkezelő részére kapcsolatfelvételre irányuló, érdeklődő e-mail érkezik, úgy az Adatkezelő rögzíti a küldő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, továbbá ezen adatokat szolgáltatás nyújtásához, esetleges szerződés kötéséhez szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Személyes adatok adatfeldolgozásra (munkavállaló adatai, számlák adatai), valamint postázás/szállítás céljából (szállítási név, cím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím) a Magyar Posta Zrt. vagy a megbízott futárszolgálat részére továbbításra kerülhetnek.

A külföldi gyártó által közvetlenül külföldről történő szállítás esetén a külföldi beszállító vagy általa megbízott futárszolgálat részére a belföldi vevő elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím), szállítási címe megadásra kerülhet.

A személyes adatok hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő kijelenti, hogy

1)      adatkezelése a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatok körére nem terjed ki,

2)      büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelését nem végzi,

3)      az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését szükségessé tevő adatkezelési műveleteket nem folytat,

4)      a társaság közhatalmi funkciót, közfeladatot nem lát el.

Amennyiben ilyen adat birtokába kerülne, úgy azokat haladéktalanul törli.


Az Adatkezelés jogalapja

1)      Szerződés teljesítése: munkáltatói szerződés, üzleti kapcsolat

2)      Jogi kötelezettség teljesítése. a számviteli törvény, adótörvény vagy más helyi rendelkezés alapján


Az Adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és a Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat.

A szerződések teljesítéséhez szükségszerű személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel, így érvényre juttatva a célhoz kötöttség, és az adattakarékosság elvét.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így érvényre juttatva a korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak a kezelés céljának eléréséig kezeli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partner szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem ad, ezzel érvényre juttatva az integritás és a bizalmas jelleg elvét. Ezen rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő kezelése, amely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, így nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos rendőrségi, bírósági megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, illetve ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett meglévő személyes adatait.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elveszítését, megsemmisülését, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, illetve terjesztését.


Az Adatkezelés módja

A Honlap adatkezelése: Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból. A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.


Az Adatkezelések időtartama

Az üzleti partnerek személyes adatait Adatkezelő kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása idején, a számlák, pénzügyi bizonylatok adatait a vonatkozó jogszabályokban, főként a számviteli törvényben és adótörvényekben meghatározott időtartamig kezeli.

Az érintett által küldött e-mailek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben megjelölt ügy lezárását követő 90. napon törli. Kivételt képez ez alól, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelés időtartama az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig tart.

Amennyiben az érintett jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő azonnal törölheti.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az adat alanya által elkövetett bűncselekmény esetén – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.


Az érintett jogai, érvényesítésük módja

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.


Adatvédelmi incidens

Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.


Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági intézkedés kötelezi.


Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az info@helkft.hu email címen, illetve a 1194 Budapest Pozsony utca 98. postai címen jelezheti az Adatkezelő felé.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Ezen felül az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu


Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.


Budapest, 2018. május 25.